fix #6587 Correctly order "Window" menu
[taxeditor.git] / eu.etaxonomy.taxeditor.store / fragment.e4xmi
2017-04-25 Patrick Plitznerfix #6587 Correctly order "Window" menu
2017-04-24 Patrick Plitznerref #6566 Migrate "Show View" entries
2017-04-24 Patrick Plitznerref #6566 Migrate Sessions view