changed cdmlib version
authorAlexander Oppermann <a.oppermann@bgbm.org>
Tue, 25 Nov 2014 12:13:40 +0000 (12:13 +0000)
committerAlexander Oppermann <a.oppermann@bgbm.org>
Tue, 25 Nov 2014 12:13:40 +0000 (12:13 +0000)
pom.xml

diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index fa6f9ffa10d1a5030592ca982d5c351ac93a1098..73e632ddacf34c01cd5bc4508e46e6ebbbdff84e 100644 (file)
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <properties>
     <java.codelevel>1.6</java.codelevel>
     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
   <properties>
     <java.codelevel>1.6</java.codelevel>
     <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
-    <cdmlib.version>3.4.0-SNAPSHOT</cdmlib.version>
+    <cdmlib.version>3.5.0-SNAPSHOT</cdmlib.version>
     <!-- TODO can we use project.version ????? -->
     <tycho.version>0.14.0</tycho.version>
     <taxeditor.version>3.4.0-SNAPSHOT</taxeditor.version>
     <!-- TODO can we use project.version ????? -->
     <tycho.version>0.14.0</tycho.version>
     <taxeditor.version>3.4.0-SNAPSHOT</taxeditor.version>