nothing
[taxeditor.git] / pom.xml
diff --git a/pom.xml b/pom.xml
index 9103e3837464203a53ffc3b0171fcfc98c8690c1..e29a32d716a4d1df4ef1bf902ebdda3699021910 100644 (file)
--- a/pom.xml
+++ b/pom.xml
@@ -3,7 +3,7 @@
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <prerequisites>
   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <prerequisites>
-    <maven>3.0</maven>
+     <maven>3.0</maven>
   </prerequisites>
   <groupId>eu.etaxonomy</groupId>
   <artifactId>taxeditor-parent</artifactId>
   </prerequisites>
   <groupId>eu.etaxonomy</groupId>
   <artifactId>taxeditor-parent</artifactId>